KBCC-125 (9936) DC Drives, Chassis

KBCC-125 (9936) DC Drives, Chassis

115 VAC, thru 1.5 HP, 90 VDC ARM, w/Heatsink

KBCC-225 (9938) DC Drives, Chassis

KBCC-225 (9938) DC Drives, Chassis

230 VAC, thru 3 HP, 180 VDC ARM, w/Heatsink

KBCC-240D (9947) DC Drives, Chassis

KBCC-240D (9947) DC Drives, Chassis

SCR Chassis Non-Reversing, 115/230 VAC, thru 2 HP, 90/180 VDC ARM, w/Heatsink

KBCC-255 (9940) DC Drives, Chassis

KBCC-255 (9940) DC Drives, Chassis

SCR Chassis Non-Reversing 230 VAC, 5 HP, 180 VDC ARM, w/Heatsink

KBWD-13 (8609) DC Drives, Chassis

KBWD-13 (8609) DC Drives, Chassis

115 VAC, 3.0 Amps, 130 VDC ARM

KBWD-15 (8600) DC Drives, Chassis

KBWD-15 (8600) DC Drives, Chassis

**This control has been replaced by KBWD-16**

Replaced by KBWD-16, 115 VAC, 6.0 Amps, with TCL, 130 VDC ARM

KBWD-16 (8607) DC Drives, Chassis

KBWD-16 (8607) DC Drives, Chassis

115 VAC, 6.0 Amps, 130 VDC ARM

KBWS-12 (9490) DC Drives, Chassis

KBWS-12 (9490) DC Drives, Chassis

115 VAC, 2.5 Amps, w/Isolation, 90 to 130 VDC ARM

KBWS-15 (9491) DC Drives, Chassis

KBWS-15 (9491) DC Drives, Chassis

115 VAC, 5.0 Amps, w/Isolation, 90 to 130 VDC ARM

KBWS-22D (9492) DC Drives, Chassis

KBWS-22D (9492) DC Drives, Chassis

115/230 VAC, 2.5 Amps, w/Isolation, 90 to 130/180 to 220 VDC ARM

KBWS-25D (9493) DC Drives, Chassis

KBWS-25D (9493) DC Drives, Chassis

115/230 VAC, 5.0 Amps, w/Isolation, 90 to 130/180 to 220 VDC ARM