KBIC-120 (9429) DC Drives, Chassis

KBIC-120 (9429) DC Drives, Chassis

115 VAC, thru 0.5 HP, 1 HP with heatsink, 90 VDC ARM

KBIC-125 (9433) DC Drives, Chassis

KBIC-125 (9433) DC Drives, Chassis

115 VAC, thru 0.75 HP, 1.5 HP with heatsink, 90 VDC ARM

KBIC-240 (9428) DC Drives, Chassis

KBIC-240 (9428) DC Drives, Chassis

230 VAC, thru 1 HP, 2 HP with heatsink, 180 VDC ARM

KBIC-225 (9432) DC Drives, Chassis

KBIC-225 (9432) DC Drives, Chassis

230 VAC, thru 1.5 HP, 3 HP with heatsink, 180 VDC ARM

KBIC-240D (9464) DC Drives, Chassis

KBIC-240D (9464) DC Drives, Chassis

115/230 VAC, thru 0.5/1 HP, 1.0/2.0 HP with heatsink, 90/180 VDC ARM

KBIC-240DS (9423) DC Drives, Chassis

KBIC-240DS (9423) DC Drives, Chassis

115/230 VAC, thru 0.5 HP, 1 HP with heatsink, 90 VDC ARM

KBMM-125 (9449) DC Drives, Chassis

KBMM-125 (9449) DC Drives, Chassis

115 VAC, thru 0.75 HP, 1.5 HP with heatsink, 90/130 VDC ARM

KBMM-225 (9450) DC Drives, Chassis

KBMM-225 (9450) DC Drives, Chassis

230 VAC, thru 1.5 HP, 3 HP with heatsink, 180 VDC ARM

KBMM-225D (9451) DC Drives, Chassis

KBMM-225D (9451) DC Drives, Chassis

115/230 VAC, thru 0.75/1.5 HP, 1.5/3.0 HP with heatsink, 90/180 VDC ARM